Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

9 WYDARZENIE Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio- nalnej Komisji Europejskiej zwracał uwagę, że po 2020 r. jeszcze większego znaczenia nabiorą instrumenty zwrotne i działania racjonalizatorskie: –  Polskie przedsiębiorstwa, chcąc budować swoją konkuren- cyjność, muszą wskoczyć na wyższy poziom innowacyjności. Choć są powody do zadowolenia, to nadal jest jeszcze wie- le do nadrobienia. Zachęcam do sięgania nie tylko po środ- ki unijne dostępne na poziomie regionalnym i krajowym, ale także w programach europejskich, jak np. COSME, którego celem jest wzmacnianie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. Budżet progra- mu to 2,3 miliarda euro. Uważam, że wiele polskich przed- siębiorstw jest już na takim poziomie rozwoju, że może po te środki sięgnąć. Prelegenci byli zgodni, że jeśli chcemy zwiększyć poziom polskiej innowacyjności, biznesmeni muszą przede wszyst- kim zacząć myśleć w sposób nieszablonowy. –  Potrzeba nam „szaleńców” innowacji w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli ludzi odważnych, śmiało patrzących w przy- szłość. Do tego niezbędne jest jednak przyzwolenie na ryzyko – podkreślała Izabela Żmudka. Jednym z wyzwań po 2020 r., przed którym staną właś- ciciele firm, będzie też problem niedoboru fachowców na rynku pracy i konieczność poszukiwania wykwalifiko- wanych kadr poza granicami kraju. Mówił o tym Grzegorz Sikorski: –  Bezrobocie jest coraz niższe, zatem problem coraz bardziej dotyka przedsiębiorców. Otwarcie runku pracy w Polsce jest koniecznością i nasza instytucja od dłuższego czasu stara się podążać za tym trendem. Zastosowaliśmy proste rozwiązanie, dzięki czemu uda nam się dotrzeć z informacją do takich kra- jów jak Rumunia, Bułgaria czy Estonia. Przygotowujemy ma- teriały promocyjne prezentujące polski rynek pracy oraz nasze oferty w rodzimym języku potencjalnego pracownika. Jeste- śmy dopiero na początku tej drogi, ale mamy nadzieję, że tym sposobem w ogóle zaistniejemy w świadomości mieszkańców tych krajów – zaznaczył. Ciekawą propozycję częściowego rozwiązania problemu braku kadr w przyszłości przedstawiła Izabela Żmudka. Jej zdaniem pomocne w tym zakresie będą właśnie innowacje. – Automatyka, robotyka, sztuczna inteligencja to rozwiązania, które mogą być antidotum na brak pracowników w określo- nych branżach. Na przyszłość spoglądam więc optymistycznie – podkreśliła. Goście panelu mówili również o tym, że po 2020 r. Fun- dusze Europejskie, oprócz innowacji, wspierać będą też w dużym zakresie czystą energię oraz elektromobilność. Już dziś Śląskie jest liderem w zakresie popularyzowania niskoemisyjnego transportu. Aż 26 miast podpisało umo- wy na zakup ekologicznych autobusów. Podsumowując debatę, uczestnicy byli zgodni, że Polska efektywnie wykorzystuje unijne środki. W naszym regionie rozpoczęły się już prace nad Strategią Województwa Ślą- skiego 2020+, będącą punktem wyjścia do przygotowania nowego regionalnego programu operacyjnego. Warsztaty i szkolenia Z myślą o przedsiębiorcach, którzy planują sięgnąć po unijne dotacje, w trzecim dniu Kongresu zorganizowano warsztaty „Uwaga! Fundusze”. Ich uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować wniosek aplikacyjny oraz jak realizo- wać projekty. Wiedzę o instrumentach wsparcia chętni mo- gli zdobyć również na stoiskuWojewództwa Śląskiego w hali głównej MCK w strefie Targów Biznes Expo. ŚCP przygo- towało także specjalną przestrzeń innowacyjną. Swoje pro- dukty prezentowały w niej firmy, które już pozyskały unijne dotacje. Można było zobaczyć m.in. nowoczesne roboty przemysłowe Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems, wykorzystywane w szkoleniach z zakresu rozwoju oprogra- mowania systemów automatyki i robotyki.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5