Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

5 WSL 2014-2020 Tradycyjnie, największe środki konsumują konkursy ogła- szane w osiach priorytetowych wspieranych z Europejskie- go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niekwestionowanym liderem jest tu nabór na Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (Poddziałanie 4.5.1), który ruszy w październiku przyszłego roku. W puli jest aż 140 mln zł. Szanse na dofinansowanie mają tu projekty dotyczące tworzenia infrastruktury transportu zbioro- wego (np. centra przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, miejskie wypożyczalnie rowerów), wdrażania inteligentnych systemów transpor- towych (ITS) i efektywnego oświetlenia, a także zakupu autobusów na potrzeby transportu publicznego. To jeden z najbardziej popularnych obszarów wsparcia. Mam też dobrą wiadomość dla przedsiębiorców. Pula środków skie- rowanych na dofinansowanie dla firm z naszego regionu w 2019 roku wyniesie ponad 113 mln złotych. W lutym planowany jest czwarty nabór wniosków dotyczący wdra- żania Innowacji w MŚP z pulą 20 mln złotych, dotyczą- cy inwestycji w produkty, usługi czy technologie nieznane co najmniej w skali regionu (Działanie 3.2). To obszar cie- szący się sporym zainteresowaniem. W ostatnich trzech edycjach wpłynęło łącznie 1467 wniosków, a do dofinan- sowania wybrano 593. Nowością będzie czerwcowy kon- kurs wspierający internacjonalizację firm poprzez promo- cję m.in. na targach zagranicznych (Poddziałanie 3.5.3), z budżetem 8 mln zł. Natomiast w lipcu wystartuje kolejny nabór wniosków na Badania, rozwój i innowacje w przed- siębiorstwach (Działanie 1.2). Rozdzielimy 60 mln zł po- między projekty, które przewidują uruchomienie lub rozwój zaplecza na potrzeby prowadzenia badań. tych środków mogłyby powstać dopiero w odległej przyszłości. Przez cztery lata trwania programu ogłosiliśmy po- nad 300 naborów konkursowych na łączną kwotę prawie 12 mld złotych, w których potencjalni be- neficjenci złożyli ponad 9 tysięcy wniosków o dofi- nansowanie na prawie dwukrotnie większą kwotę. To pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się Fundusze Europejskie, a jednocześnie jak nadal wielkie są potrzeby w naszym regionie. Spośród zło- żonych wniosków 3,5 tysiąca zostało wybranych do dofinansowania na łączną kwotę ponad 9 mld zł, co stanowi ok. 65% wszystkich środków dostępnych w ramach RPO. Oznacza to, że większość Funduszy już została rozdzielona na realizację konkretnych projektów. W kolejnych latach liczba ogłaszanych przez nas naborów zmniejszy się, będzie to tzw. „ostatni dzwonek” dla tych projektodawców, którzy wciąż myślą o złożeniu wniosku o dofinansowanie w obecnej perspektywie. Sektor MŚP należy do bardzo aktywnych beneficjen- tów. Właściciele firm chętnie korzystają z Funduszy Europejskich (prawie 700 projektów wybranych do dofinansowania), by rozwinąć swoją działalność w różnych dziedzinach i kierunkach, częstokroć rów- nież po to, by się całkowicie przebranżowić lub wejść ze swoimi produktami na nowe rynki. W obecnej fa- zie realizacji RPO WSL większość inwestycji zostaje ukończonych i otwartych do użytku publicznego. Mieszkańcy województwa mogą się spodziewać, że już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać na dostępności wielu długo oczekiwanych przez nich obiektów. Jednocześnie pracujemy już intensywnie nad programowaniem przyszłej perspektywy finan- sowej. Wojciech Kałuża Wicemarszałek Województwa Śląskiego: Ponad 750 mln złotych na 73 nabory

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5