Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

5 INNOWACJE doradczej Deloitte, PKO Banku Polskiego i NCBR, blisko połowa polskich firm nie ma strategii badawczo-rozwo- jowej, a pod względem procentowych nakładów na B+R w stosunku do krajowego PKB Polska znajduje się na sza- rym końcu europejskich państw. Dlatego niezbędne jest zachęcanie środowiska naukowego i przedsiębiorców do podejmowania działań zmierzających do kreowania innowacyjnych rozwiązań. To szansa nie tylko na wpro- wadzenie na rynek nowego produktu czy usługi, ale też budowanie konkurencyjnej przewagi. Tego, jak w praktyce wygląda wdrażanie innowacji w pol- skich przedsiębiorstwach, można się dowiedzieć z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol- sce”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwo- ju Przedsiębiorczości. Nie jest źle, choć mogłoby być lepiej. Optymizmem napawają rosnące nakłady na badania w sfe- rze innowacji. Analizywskazują, że wydatki na wdrażanie no- watorskich rozwiązań w relacji do PKB w latach 2010-2016 zwiększyły się trzykrotnie – z 0,19% w 2010 r. do 0,63% w 2016 r. W ujęciu bezwzględnym aż o 9 mld zł. Szybko rosła w tym czasie także liczba podmiotów ponoszących nakłady wewnętrzne na prace B+R. Mniej pozytywnym wnioskiem płynącym z badań jest to, że działalność inno- wacyjną prowadzą przede wszystkim duże i średnie przed- siębiorstwa. Udział małych podmiotówwynosi jedynie 9,5%, a mikrofirm – 8,8%. Polska od lat jest w czołówce krajów, których mocną stro- ną jest kapitał intelektualny. Potwierdzają to wyniki prze- prowadzonych badań. W latach 2010-2016 systema- tycznie zwiększała się liczba personelu B+R. W 2016 r. zatrudnienie w tym sektorze – obejmujące naukowców, badaczy i personel wspierający – wyniosło ponad 213 tys. pracowników (dla porównania w 2010 r. było to jedy- nie 130 tys. osób). Najwięcej wysokiej klasy specjalistów pracuje na uczelniach wyższych i w instytutach badaw- czych związanych ze sferą nauki (58%); pozostała część zatrudniona jest w przedsiębiorstwach. Od pomysłu do przemysłu Mnóstwo innowacyjnych rozwiązań powstaje w prze- myśle. Wśród branż dominują: górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, sektor farmaceutyczny, przemysł infor- matyczny związany z produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a także sektor górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Przedsiębiorstwa prze- mysłowe najczęściej wprowadzają innowacyjne procesy, rzadziej nowatorskie produkty. Co ciekawe, jedynie 6,3% firm wdraża innowacje produktowe na szeroki rynek. Znacznie mniejszą innowacyjnością wykazują się przed- siębiorstwa z sektora usług. Raport przynosi jeszcze jed- no ciekawe spostrzeżenie: w zakresie innowacji organiza- cyjnych i marketingowych lepiej wypadają firmy z sektora przemysłowego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kreowanie nowatorskich rozwiązań jest inicjowanie współpracy na styku: firmy – świat nauki. Powiązania między zachowaniami społecznymi a rozwojem inno- wacyjnej gospodarki potwierdzają badania. Przykładem są np. kraje skandynawskie o najwyższym poziomie za- ufania społecznego: odnotowują one jednocześnie wy- soki stopień innowacyjności. W Polsce przedsiębiorstwa – ale też świat nauki – mają problem z nawiązywaniem efektywnej współpracy. Eks- perci podkreślają, że tworząc jej fundamenty, obie strony muszą wyzbyć się również ciągle pokutujących stereoty- pów. Świat biznesu nadal bowiem postrzega uczelnie jako zbiurokratyzowane instytucje, nieprzystające do rynko- wych realiów, a naukowców – jako oderwanych od rzeczy-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5