Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

4 WSL 2014-2020 Mimo iż Regionalny Program Operacyjny jest już za pół- metkiem, jego zapisy uległy korzystnym zmianom, dzięki czemu przedsiębiorcy z naszego województwa będą mie- li szansę skorzystać z dofinansowania na zupełnie nowe komponenty. Obok innowacji, prac badawczych, wdraża- nia TIK w działalności gospodarczej, ŚCP wspierać będzie także promocję usług i produktów na targach międzyna- rodowych. Rodzime firmy mają duży potencjał i bardzo chętnie sięgają po fundusze pozwalające wdrożyć efekty badań i wprowa- dzić innowacje produktowe czy procesowe na rynek. Mogli- śmy się o tym przekonać, śledząc nabory w ciągu ostatnich lat. Wsparcie w ramach RPO WSL zakładało inwestowanie w prace B+R, które miały posłużyć opracowaniu innowacji (Działanie 1.2), dalej – wprowadzenie wyników tych prac oraz nowatorskich produktów i usług na rynek (Działanie 3.2), gdzie można było uzyskać środki na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wyprodukowania innowacyj- nych rozwiązań.W2019 roku idziemy o krok dalej, dokłada- jąc kolejną możliwość, która dopełnia ofertę pomocy z ŚCP. Promocja produktów i usług na branżowych targach mię- dzynarodowych to rozwiązanie cieszące się ogromnym po- wodzeniemw poprzedniej perspektywie. W toku negocjacji Programu udało się wprowadzić taką szansę dla przedsię- biorstw w ramach Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP . Warto zaznaczyć, że pula przeznaczona na konkursy ogłaszane przez ŚCP w 2019 roku wyniesie ponad 112 mln złotych. Szczegóły dotyczące naborówmożna znaleźć w bie- żącymwydaniu „Funduszy dla Biznesu” oraz na stronie inter- netowej www.scp-slask.pl. Od wejścia Polski do Unii minęły prawie dwie peł- ne perspektywy finansowe. W tym czasie w regionie udało się zrealizować wiele inwestycji. Wszystko to jest zasługą przedsiębiorczych i kreatywnych lu- dzi, którzy tutaj mieszkają i doskonale zdają sobie sprawę, że dzięki Funduszom Europejskim mogą dzisiaj realizować takie przedsięwzięcia, które bez Nowe możliwości w 2019 roku. Dowiedz się, z czegomożesz skorzystać Daj się poznać! Zadzwoń, wstąp do ŚCP, weź udział w spotkaniu informacyjnym . Jesteśmy na tym etapie wdrażania funduszy, który przynosi mieszkań- com regionu możliwość korzystania z efektów Programu Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5