Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

3 Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Dobre praktyki – Twoje źródło wiedzy Jednym z ważnych elementów naszej współpracy z przedsiębiorcami są panele eksperckie, uruchomio- ne w ramach oceny projektów badawczych (Dzia- łanie 1.2). Nie bez powodu piszemy o współpracy, bowiem podczas spotkań z Państwem możemy do- kładnie poznać projekty, dyskutować nad najlepszymi rozwiązaniami, dopracować pomysł, by odniósł suk- ces rynkowy. O tym, jak przygotować się do tej czę- ści oceny merytorycznej, piszemy w ostatnim w tym roku wydaniu poradnika, udostępniając kilka dobrych rad udzielonych przez eksperta. Jeśli planują Państwo w 2019 roku nowe przedsięwzięcie i chcą pozyskać dofinansowanie z RPO WSL, polecam zapoznanie się z harmonogramem konkursów na kolejny rok. Za nami już kilkanaście naborów, pula dostępnych środków zacznie się wyczerpywać, dlatego warto pomyśleć o wsparciu już dziś. Inspiracją do tych decyzji z pew- nością będą przykłady dobrych praktyk, których w tym numerze nie brakuje. Prezentujemy firmy odnoszące sukcesy dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europej- skich na projekty badawcze, innowacyjne, wdrażające nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyj- ne. W poszukiwaniu pomysłów warto odwiedzić na- szą stronę internetową (zakładka Promocja ) oraz kanał Promocja SCP na YouTube z materiałami filmowymi. Życzę przyjemnej lektury, a w 2019 roku samych suk- cesów Perspektywa na lata 2014-2020 wkrótce wej- dzie w kolejną fazę, w której będziemy mogli podziwiać szereg zrealizowanych inwestycji. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości intensyw- nie działa, spotykając się z przedstawicielami firm w różnych częściach województwa, pro- mując możliwości wsparcia, prezentując za- łożenia konkursowe i biorąc udział w takich wydarzeniach jak Europejski Kongres Gospo- darczy czy Europejski Kongres MŚP.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5