Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

21 DOBRE PRAKTYKI pracowników kadr technicznych i inżynierskich z całej Polski. — Nasze szkolenia kierowane są głównie do osób zajmujących się utrzymaniem ruchu i produkcji w zakładach przemysłowych. Zajęcia są praktyczne, prowadzimy je na zaawansowanym tech- nologicznie sprzęcie. Pracownie są tak wyposażone, aby jak najlepiej oddawały warunki panujące w konkretnym dziale prze- mysłu – mówi Agata Rakotny, kierownik Działu Marketingu i Komunikacji EMT-Systems. W ostatnim czasie, dzięki współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości i wykorzystaniu Funduszy Europejskich, firma zrealizowała projekt pn. „Wprowadzenie innowacyj- nych usług szkoleniowych w zakresie rozwoju oprogramo- wania systemów automatyki i robotyki w trybachwirtualnym i rzeczywistym do oferty szkoleniowej”. Celem przedsięwzię- cia jest rozszerzenie i wprowadzenie do oferty usługowej in- nowacyjnych szkoleń z zakresu programowania nowoczes- nych robotów przemysłowych i ich integracji z obrabiarkami CNC (układ sterowania numerycznego, wyposażony w mi- krokomputer, którymożna dowolnie interaktywnie zaprogra- mować – przyp. red.) oraz integracji ze sterownikami swo- bodnie programowalnymi. Szkolenia odbywają się w formie zajęć zamkniętych i otwartych. — U progu rewolucji 4.0 niezwykle istotnym dla przemysłu za- gadnieniem stało się budowanie zintegrowanych kompetencji inżynierskich pracowników utrzymania ruchu. Szkolenia EMT- Systems z integracji robotów z maszynami CNC oraz ze sterow- nikami logicznymi są odpowiedzią na zmieniające się zapotrze- bowanie rynku i wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0, który coraz śmielej wkracza do polskich fabryk. Tworzenie takich kur- sów pozwala na stymulowanie rozwoju małych i średnich firm poprzez demonstrację nowych maszyn oraz naukę ich obsługi – mówi Agata Rakotny. Fundusze wspierają To innowacyjne szkolenie, którego do tej pory na polskim rynku nie było. Jego organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z Funduszy Europejskich. Dzięki dofinansowa- niu unijnemu (ponad 160 tys. zł – cały projekt kosztował około 450 tys. zł), udało się zakupić specjalistyczny sprzęt, umożliwiający prowadzenie zaawansowanych praktycznych zajęć. Jednorazowo, w kursie może wziąć udział 10 osób. Do dzisiaj, z oferty skorzystało już ponad 550 pracowników. — Fundusze unijne pomogły nam w doposażeniu laboratoriów, przede wszystkim w zakupie dwóch nowoczesnych robotów przemysłowych firm ABB i KUKA, z akcesoriami i podestem. Dzięki temu poszerzyliśmy naszą ofertę i uruchomiliśmy innowa- cyjne kursy z wykorzystaniem dwóch zintegrowanych stanowisk szkoleniowych. Pierwsze zbudowane jest w oparciu o robota produkcyjnego oraz maszynę obróbczą CNC, natomiast drugie związane jest ze współpracą robota przemysłowego z progra- mowalnymi sterownikami logicznymi. Kursanci na szkoleniach mogą zdobyć kompetencje z zakresu integracji robotów prze- mysłowych KUKA i ABB, rozwiązywania złożonych problemów, projektowania cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem różnych maszyn, programowania procesów nadrzędnych na sterowniku logicznym. Podczas szkoleń toczy się mikroprodukcja, pozwala- jąca kursantom na poznanie warunków pracy w rzeczywistym parku maszynowym. Umożliwia to przybliżenie istotnych prob- lemów, z którymi kursanci spotykają się po objęciu stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym — mówi Agata Rakotny. Sukces tego i innych projektów współfinansowanych z fun- duszy unijnych, sprawia, że firma nadal aktywnie rozgląda się za możliwościami dotacji do kolejnych planowanych przed- sięwzięć. —Ciągle śledzimymożliwość uzyskania dotacji wramach różnych poddziałań i konkursów. Dzięki nimmożemy dotrzeć do szerokiej rzeszy pracowników chcących zdobyć nowe kwalifikacje i zaofe- rować im ciekawy program szkoleniowy, który skutkujewzrostem wiedzy i umiejętności. To wartość sama w sobie — przekonuje Agata Rakotny. Projekt zrealizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje wMŚPRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewódz- twa Śląskiego na lata 2014-2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5