Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

16 NOWE WYZWANIA – Padały pytania dotyczące szczegółów procesu wdrożenia wyników prac B+R, których być może ża- den z przedstawicieli danej firmynigdy sobie nie zadał. Anna Miśkiewicz koordynator wWydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR: – Dzięki panelom mamy lepsze projekty, bardziej do- precyzowane i przeanalizowane pod kątem opłacal- ności przedsięwzięcia. Elżbieta Kabelis kierownik Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR: od razu, dzięki czemu nieraz mieliśmy do czynienia z sy- tuacją, że koncepcja, początkowo oceniana negatywnie, po szerszej prezentacji i odpowiedziach na pytania, została zweryfikowana pozytywnie. Ostatecznie mamy lepsze pro- jekty, bardziej doprecyzowane i przeanalizowane pod kątem opłacalności przedsięwzięcia, a trzeba mieć na uwadze, że inwestowanie w badania zawsze było objęte wysokim ry- zykiem – wyjaśnia Elżbieta Kabelis, kierownik Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR. Proces przygotowania cyklu spotkań z 43 wnioskodaw- cami nie był długi. Po zakończeniu oceny formalnej dla projektów z pozytywną oceną wyznaczone zostały ter- miny paneli, w ramach których eksperci zewnętrzni prze- prowadzali ocenę merytoryczną wniosków. Wnioskodawcy otrzymywali informację dotyczącą termi- nu panelu dla ich projektu, który w razie potrzeby moż- na było zmienić na bardziej dogodny. Zapis Regulaminu Konkursu mówił bowiem, że:  Niestawienie się Wniosko- dawcy (bez wcześniejszego poinformowania z jego strony IOK) na panel uniemożliwia złożenie wyjaśnień, co prowa- dzić może do negatywnej oceny merytorycznej. –  Choć niektórzy z wnioskodawców nie byli pozytywnie nastawieni do takiej formy spotkania, co można tłuma- czyć, między innymi, obawą przed konfrontacją z eksper- tami, jednak już bezpośrednio po nim zmieniali zdanie. Rozmowa z oceniającymi często przynosiła podpowiedzi, dotyczące zaplanowanych badań. Padały pytania o szcze- góły procesu wdrożenia wyników prac B+R, których być może żaden z przedstawicieli danej firmy nigdy sobie nie zadał. Po spotkaniach napływały do nas opinie, że takie for- my kontaktu powinny być przy każdym konkursie – relacjo- nuje Anna Miśkiewicz, koordynator w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5