Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 1/2019

15 STREFA BENEFICJENTA Krzysztof Lorenc kierownik Wydziału Kontroli Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: lub inwestycji. Już wtedy koniecznie trzeba uwzględnić za- chowanie trwałości projektu, co pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji w późniejszym okresie – w najgorszym przy- padku zwrotu otrzymanego wsparcia. –  Kiedy dochodzi do podpisania umowy, beneficjenci są świa- domi, że trwałość projektu podlega kontroli po zakończeniu jego realizacji. Jednak kluczowe jest, aby już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie założyć utrzymanie efektów projektu w dłuższej perspektywie po jego zakończeniu – doprecyzowuje Krzysztof Lorenc. Ile to potrwa? Okres trwałości jest uzależniony od typu beneficjenta i za- kresu projektu. Dla projektówwspółfinansowanych ze środ- ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej zasady objęte są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata. Czas ten liczony jest od daty ostatniej płatności, która zosta- nie przekazana beneficjentowi. Za datę płatności końcowej uznaje się: a) w przypadku, gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową – datę obcią- żenia rachunku instytucji przekazującej środki benefi- cjentowi, b) w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Konsekwencje naruszenia zasady trwałości bywają dotkliwe – w ostateczności może to oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetka- mi liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości. Każdy przy- padek ewentualnego naruszenia trwałości projektu będzie oceniany indywidualnie. Jak uniknąć błędów? Przede wszystkim nie należy bez uzy- skania zgody Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zmieniać przeznaczenia inwestycji będącej przedmiotem projektu, dokonywać zmian własnościowych, zawieszać prowadzenia działalności związanej z projektem itd. Jeżeli zakupiony w ra- mach dotacji sprzęt się zepsuje, właściciel powinien go jak najszybciej naprawić. Oczywiście istnieje również możliwość wymiany przestarzałego i zużytego sprzętu na nowy o ta- kich samych lub lepszych parametrach. Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Śląskie Centrum Przedsiębior- czości o wszelkich okolicznościach mogących powodować niezachowanie trwałości. – Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Pro- gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego służy konkretnemu celowi, a jej efekt powinien utrzymać się w określonym czasie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5