Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

14 KONKURS wa, usługi doradcze, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Udzielanie wsparcia na infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową nie- zbędną do świadczenia innowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw ma charakter warunkowy – Wniosko- dawca powinien wykazać, iż taka inwestycja stanowić będzie m.in. uzupełnienie funkcjonującej infrastruktury, a możliwość wypracowania nowej, proinnowacyjnej usługi doradczej jest uzależniona od jej posiadania. Warto zwrócić uwagę na nowy element w naszych kon- kursach — wnoszony wkład własny, czyli minimum 15% wydatków kwalifikowanych, może przybrać formę niepie- niężną. — To duże ułatwienie dla naszych przyszłych Beneficjentów — wspomina Anna Miśkiewicz. — Wkład finansowy wolno po- mniejszyć na przykład, jeśli IOB posiada własne sale i przed- stawi w projekcie wycenę ich amortyzacji . W ten sposób chcemy zachęcić ośrodki posiadające infra- strukturę do aktywnego włączenia usług specjalistycznych w zakres swojej działalności i doprowadzić do zahamowa- nia ich spadku w tych obiektach. Z kolei tym, które dzia- łają prężnie na terenie naszego województwa, pozwoli to na rozszerzenie swojej oferty. — Warto podkreślić — dodaje Anna Miśkiewicz — że Instytu- cje Otoczenia Biznesu powinny realizować projekty umożliwia- jące im zdobycie coraz większej samowystarczalności i do tego dążymy. Ostatecznie pomoc w formie Funduszy Europejskich dotrze przecież do przedsiębiorców. W przypadku naszego konkursu — zwłaszcza do MŚP, bo to te firmy będą korzystały z wypracowanych rozwiązań, a nowe, proinnowacyjne usługi pozwolą IOB lepiej działać w warunkach rynkowych. Dodat-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5