Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

13 KONKURS upowszechnianiu idei przedsiębiorczości oraz innowacji, co — jak się wydaje — dobrze rokuje na przyszłość. Zmiany w IOB można powiązać z polityką prowadzo- ną przez Unię Europejską. Autorzy raportu wskazują, że nie była ona skupiona na tworzeniu sieci wyspecja- lizowanych ośrodków, a jedynie na doraźnych celach. Zauważają także, że IOB nadal koncentrują się na rea- lizacji dofinansowanych projektów, ograniczając usługi doradcze i szkoleniowe, a liczba usług specjalistycznych jest niewielka. Ośrodki dysponujące infrastrukturą kierują swoją uwagę głównie na zasiedlanie powierzchni, jakimi dysponują, natomiast ograniczają wsparcie merytorycz- ne związane z komercjalizacją oraz funkcje inkubacyjne. Jedynie niewielka ich grupa coraz skuteczniej zajmuje się transferem technologii oraz usługami B+R i komercjali- zacją, a to wskazany kierunek dla ośrodków dysponują- cych infrastrukturą laboratoryjną i badawczo-rozwojową. Z kolei ośrodki bez infrastruktury są bardziej aktywne w realizowaniu usług specjalistycznych oraz ochronie własności intelektualnej. Być może te pierwsze zaczynają się skupiać głównie na początkujących klientach, a drugie — na zaawansowanych. Wkrótce w ŚCP zostanie rozpoczęty nabór do konkursu w ramach działania 1.3, wspierającego profesjonalizację IOB. Dofinansowanie uzyskają projekty przewidujące stworzenie wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych specjalistycznych usług doradczych, co tworzy szansę na przezwyciężenie choć części problemów opisywanych w raporcie na temat stanu IOB. O szczegółach piszemy poniżej. 1 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018. Pod red. Aleksandra Bąkowskiego i Marzeny Mażewskiej. Po- znań–Warszawa 2018. 2 Powyższe dane, dotyczące 2014 r., pochodzą z wcześniejsze- go opracowania Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Pod redakcją A. Bąkowskiego i Marzeny Mażewskiej. Warszawa 2014. — Nie chcemy ograniczać inicjatywy przyszłych beneficjen- tów, więc można przedstawić w jednym wniosku koncepcję nie tylko jednej usługi, ale całego ich pakietu — mówi Anna Miśkiewicz, koordynator w Wydziale Wyboru i Kontrakta- cji EFRR. Na przełomie 2018 i 2019 roku Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie nabór do konkur- su wspierającego profesjonalizację IOB, czyli Działania 1.3. Tym razem skupimy się na rozwoju świadczonych usług, których zasięg i poziom był przedmiotem niepokoju autorów wspomniane- go raportu. Wsparcie uzyskają projekty przewidujące stworzenie wysokospecjalistycznych i pro- innowacyjnych specjalistycznych usług doradczych. Wsparcie szyte na miarę Pomysły powinny dotyczyć w szczególności porad we wdrażaniu innowacji czy audytu innowacyjności przed- siębiorstwa wraz z rekomendacjami. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 85%. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdą się: pomoc szkolenio-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5