Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

13 NOWE WYZWANIA Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego Nadchodzące zmiany w sektorze energetyki, a także wy- mogi środowiskowe stawiają przed nami nowe wyzwania. By im sprostać niezbędny jest jak najszerszy wachlarz instrumentów. Przykładem może być uchwała antysmo- gowa, przyjęta jednogłośnie w formie prawa miejscowego. Ale to tylko jeden z wielu potrzebnych kroków. Niezbęd- ne są ogólnopolskie rozporządzenia, a także rozszerzenie kompetencji strażników gminnych i systemowe programy. Dobrym przykładem jest wspólny projekt Województwa Śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Silesia pod błękitnym niebem”. Celem prac badawczych jest roz- wój nowych rynków dla technologii ochrony środowiska i energetyki. Na tym tle wyłaniają się nowe rozwiązania w zakresie energetyki oraz transportu. Uwaga skierowana jest także na rozwiązania strategiczne w zakresie ochrony środowiska, znajdujące się w sferze administracji publicz- nej i sprzyjające rozwojowi technologii dla ochrony środo- wiska. W ramach programu realizowane będą badania przemy- słowe i prace rozwojowe, których celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw w paleniskach domowych i transportu na terenie wo- jewództwa śląskiego. Interdyscyplinarne projekty będą obejmowały m.in.: energetykę, inżynierię biomedyczną, informatykę, czy medycynę i przyczynią się do rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz poprawią jej konkuren- cyjność. nia rozwiązań wpływających na poprawę jakości środowiska, do czego zobowiązują Polskę przyjęte wytyczne europejskiej polityki klimatycznej. Nowe przepisy, dyrektywy unijne do- tyczące OZE to kolejny argument, że „Silesia pod błękitnym niebem” jest dla naszego regionu nie tylko koniecznością ze względu na warunki życia, ale i szansą na rozwój w bar- dzo wielu gałęziach gospodarki. Przyjęty w porozumieniu obszar tematyczny jest mocno rozbudowany i obejmie takie dziedziny jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informa- tyka, transport, medycyna. Badania w obszarze energetyki, wywiady z przedsiębiorcami wskazują na bardzo duże zain- teresowanie firm działalnością B+R w obszarze ograniczania emisji oraz magazynowania energii. Możliwość uzyskania dodatkowych środków stanowi efekt zachęty także dla tych, którzy do tej pory nie planowali takich inwestycji. Śląskie dys- ponuje również dużym zapleczem naukowym, na co nie bez powodu zwraca się uwagę w kontekście prac badawczych. Wspólne przedsięwzięcie zakłada też zacieśnienie współpra- cy środowisk naukowych z biznesem, co jest kluczowe przy innowacyjnych projektach. Warto podkreślić ogólnopolski charakter przedsięwzięcia za sprawą partnerstwa z Narodowym Centrum Badań i Roz- woju. W ten sposób docieramy do przedsiębiorców z całego kraju, uzyskujemy jako region szansę na wykorzystanie ich potencjału, know-how w zakresie poprawy jakości powietrza. Firmy spoza naszego województwa będą mogły realizować projekty badawcze, jednak muszą one dotyczyć i być wdro- żone tylko na obszarze Śląskiego. FAKTY Budynki pasywne wwoj. śląskim stanowią 10% ogółu budynkówwybudowanych w Polsce. Uchwała antysmogowa to pierwszy krok. Czas na kolejne

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5