Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2019

12 STREFA BENEFICJENTA Za wydatki kwalifikowalne uznaje się: • odpisy amortyzacyjne od aparatury i sprzętu będą- cych własnością beneficjenta, wpisanych do Ewi- dencji Środków Trwałych (EŚT) beneficjenta oraz zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (amor- tyzacja podatkowa), • koszty wynajmu lub dzierżawy aparatury i sprzętu, • raty kapitałowe leasingu finansowego i operacyjnego (np. umowa leasingowa podpisana po złożeniu wnio- sku o dofinansowanie) aparatury oraz sprzętu. Warto wiedzieć: „A” jak AMORTYZACJA Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem i jak istotne może się okazać w planowaniu wydatków w ramach realizacji projektu dotyczącego prac B+R? Warunki uznania wydatku za kwalifikowalny: • koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realiza- cji projektu obliczone się na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, • aparatura i sprzęt są niezbędne do prawidłowej reali- zacji projektu i bezpośrednio użytkowane, • koszty aparatury i sprzętu wykorzystywanych dla działalności badawczo-rozwojowej mogą być kwalifi- kowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy opartym o faktyczne ich wykorzystanie na potrzeby projektu, DOFINANSOWANIE OBEJMUJE przez cały okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli tak nie jest i używamy sprzętu na potrzebę prac B+R doraźnie, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad ra- chunkowości. Koszty aparatury i sprzętu

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5