Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2019

12 DOBRE PRAKTYKI Takim przykładem jest projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski inno- wacyjnych produktów”. Warto zaznaczyć, że to przed- sięwzięcie poprzedziły przeprowadzone wcześniej przez ERG badania, co jest mocno premiowane w przypadku wniosków dofinansowanych z RPO WSL. Inwestycja do- tyczyła przede wszystkim zakupu i instalacji odpowied- nich maszyn do produkcji folii HDPE metodą rozdmuchu. Utworzono dwie najnowocześniejsze w Europie linie produkcyjne. Wcześniej, ze względu na barierę techno- logiczną, żadnemu polskiemu producentowi nie udało się stworzyć odpowiedniego parku maszynowego, który pozwoliłby na produkcję tych wyrobów z zachowaniem wymaganych parametrów fizyko-mechanicznych ani opracować składu surowcowego folii HDPE. Innowacją na skalę europejską jest także tasiemka do worków, któ- ra charakteryzuje się ponadprzeciętną wytrzymałością mechaniczną na zrywanie. Nowości zastosowane przez ERG w ramach projektu pozwolą na dalszy rozwój eks- portu firmy i pozyskanie nowych rynków zbytu. Bez badań nie ma innowacji To teza, która często pojawia się podczas rozmów na te- mat poszukiwania pomysłów na rozwój. Wprowadzenie na rynek nowych technologii zwykle poprzedzają pra- ce nad prototypem, testowanie, by finalnie udostępnić użytkownikom doskonały produkt, trafiający w ich po- trzeby. Trendy te wspomagają również fundusze unijne poprzez możliwość dofinansowania przedsiębiorstw na różnych etapach działalności. Od pomysłu do prze- mysłu – taką ścieżkę można przebyć, korzystając z dota- cji na przeprowadzenie prac badawczych w pierwszym etapie, a wdrożenie wyników tych prac i produkcję czy wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi w kolejnym. Można dodać jeszcze ostatni komponent całego proce- su – promocję na targach branżowych, na co, od 2019 roku, również można uzyskać środki. Każdy z projektów ERG, złożonych w ramach naborów w ŚCP, jest poprzedzony odpowiednimi pracami B+R, co z pewnością przyczynia się do powodzenia tych in- westycji. Firma przeprowadza badania rynkowe także pod kątem popytu na rynkach zagranicznych. Innowa- cje są wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych, a ich realizacja docelowo ma się przyczyniać nie tylko do wzrostu produkcji czy udoskonalenia procesów, ale również na rozwój eksportu i zwiększenia rentowno- ści sprzedaży. Te wskaźniki zdecydowanie się zmieniły po realizacji inwestycji związanej z nabyciem nowocze- snej linii produkcyjnej do wytwarzania folii z możliwością Pierwsi w Polsce, konkurencyjni w Europie Ambicją firmy ERG SA jest sięganie po rozwiązania, które nie tylko usprawnią procesy pro- dukcyjne. Przedsiębiorstwo ma na swoim koncie inwestycje wykraczające poza standardowe możliwości czy nawet bariery technologiczne.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5